Pravidla Soutěže

I.
Preambule

Tato pravidla byla zpracována za účelem úpravy podmínek soutěží vyhlášených a publikovaných v soutěžních příspěvcích na webových stránkách obchodní společnosti STŘECHA SPECIÁL s.r.o., IČ0: 073 41 300, „www.strechaspecial.cz“ (dále jen jako „soutěž“). Níže uvedená pravidla jsou úplná. Pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak, řídí se soutěž těmito pravidly.

II.
Pořadatel

obchodní společnost STŘECHA SPECIÁL s.r.o., IČO: 073 41 300, sídlem Polaneckého 931/12, 197 00 Praha – Kbely, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 299433, zastoupená Jiřím Hlomem, jednatelem (dále jen jako „pořadatel“).

Pořadatel v souvislosti s touto smlouvu uzavřel příslušnou smlouvu o spolupráci s obchodní společností Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, sídlem Plachého 388/258, 370 01 České Budějovice 1 (doručovací PSČ: 370 43), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27563 (dále jen „společnost Wienerberger“), se kterou v souvislosti s pořádáním této soutěže spolupracuje, kdy tato společnost poskytne výhru do této soutěže

III.
Účel soutěže

Soutěž je vyhlašována za účelem propagace a podpory pořadatele a společnosti Wienerberger, jejich produktů a vzájemné dlouhodobé spolupráce na trhu.

IV.
Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v termínu vyhlášeném pro konkrétní soutěžní příspěvek s platností a působností na území České republiky.

V.
Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, resp. osoba starší 15 let do 18 let, pokud disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce, s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky soutěže specifikované v soutěžním příspěvku, resp. těchto pravidlech.

Osobám, které jsou pořadatelovými zaměstnanci nebo osobami jemu nebo jeho zaměstnancům blízkými (ve smyslu §§ 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), dále smluvní obchodní partneři pořadatele a jejich zaměstnanci či osoby, které jsou jejich statutárními orgány a osoby v obdobném postavení, není dovoleno se soutěže účastnit.

VI.
Průběh soutěže

Konkrétní soutěžní příspěvek určí, jakým způsobem je možné se do soutěže jako její účastník zapojit. Podstatou soutěže je většinou zveřejňování odpovědí podle daného soutěžního zadání, ev. jiných postů podle zadání pořadatele.

Celkový počet výherců a způsob jejich určení bude určen v soutěžním příspěvku.

Každý účastník se do konkrétní soutěže může zapojit pouze jednou, pokud soutěžní příspěvek neurčí jinak. Pokud v soutěžním příspěvku není uvedeno jinak, účastník, který vloží více jak jeden komentář nebo fotografii, bude z účasti na soutěži vyřazen.

Pokud účastník splní podmínky soutěže stanovené soutěžním příspěvkem, resp. těmito pravidly, bude zařazen do losování, případně jiného způsobu určení výherce (pokud tak stanoví soutěžní příspěvek). Určení výherce bude ze strany pořadatele probíhat v sídle pořadatele za účasti zástupce každé společnosti, která je společníkem pořadatele, kterého daný společník pořadatele pro tyto účely vybere.

Pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak, má jeden účastník soutěže nárok pouze na jednu výhru.

Pokud tak stanoví soutěžní příspěvek, může účastník označit další osoby, ve prospěch kterých bude výhra, budou-li splněny podmínky, poskytnuta.

Výherce bude určen a v soutěžním příspěvku (v komentáři) nebo v souvislosti s ním zveřejněn na webových stránkách pořadatele www.strechaspecial.cz nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření možnosti vstupu do soutěže, resp. od jejího ukončení. Výherce bude informován o výhře ve stejné lhůtě rovněž na emailové adrese, kterou v souvislosti s účastí v soutěži pořadateli sdělil.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či celou soutěž zrušit bez udání důvodu.

Výhra je nepřenosná, není na pořadateli právně vymahatelná ani ji není možné směnit za hotovost.

VII.
Výhra

Předmět výhry určuje soutěžní příspěvek.

V případě, že se výherce do 48 hodin od jeho označení způsobem uvedeným v předchozím článku neohlásí pořadateli emailem na jeho adresu scisarova@chodska.cz nebo jinak, určí – li v soutěžním příspěvku pořadatel), resp. výhru odmítne, je pořadatel oprávněn vybrat jiného výherce podle stejných pravidel.

Pořadatel výhru odešle, resp. jiným způsobem poskytne, výherci do 60 dnů od doby, co mu bude výhercem sdělena adresa k doručení či jiný potřebný kontaktní údaj. Není – li v soutěžním příspěvku určeno jinak.

Výherce není oprávněn výhru reklamovat.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné znehodnocení výher.

Výherce nemá nárok na jinou výhru, než tu, kterou určuje soutěžní příspěvek, ani na její náhradu v penězích či jiné náhradní plnění.

Pořadatel neodpovídá za případnou újmu způsobenou výhrou, resp. jejím užíváním.

Výhru nelze vymáhat soudní nebo jinou obdobnou cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher.

VIII.
Ostatní ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se soutěže neupravených soutěžním příspěvkem nebo těmito pravidly nebo o těch, o kterých jsou panují výkladové pochybnosti podle svého uvážení a není povinen své rozhodnutí odůvodňovat.

V případě pochybností o splnění pravidel soutěže jednotlivými účastníky, leží důkazní břemeno na účastníku soutěže.

Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži nese účastník soutěže, resp. osoba, která se do soutěže o své vůli zapojila.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na soutěži toho, o kom zjistí nebo bude mít důvodné podezření z účasti na podvodu nebo nekalém jednání za účelem získání výhry, dále také toho, kdo se v rámci soutěže hanlivě či negativně vyjadřuje o pořadateli nebo pořadatel zjistil, že v souvislosti s uspořádáním soutěže došlo ke zneužití jeho práv nebo práv třetích. Pořadatel je v této souvislosti oprávněn soutěž také zrušit, neposkytnout výhru nebo požadovat po (domnělém) výherci výhru zpět. Pořadatel je oprávněn zabránit účasti na soutěži tomu, kdo se jí účastní v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel není povinen vyloučení ze soutěže odůvodňovat.

Pořadatel neodpovídá za chybně sdělené kontaktní údaje k doručení výhry, stejně tak pořadatel neodpovídá za jiné okolnosti, z důvodu kterých nebyla výhra doručena s výjimkou důvodu na straně pořadatele.

Podmínky neupravené těmito pravidly ani soutěžním příspěvkem se řídí pokyny pořadatele, které není povinen odůvodňovat.

IX.
Souhlasy, ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje každý její účastník svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, ostatní údaje sdělené v rámci registrace do soutěže, nicky nebo obrazové, zvukové, obrazově-zvukové záznamy týkající se účastníků a výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) na facebooku, sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže a dále společnosti Wienerberger a jednotlivým obchodním společnostem, které jsou společníky pořadatele.

Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Účastí v soutěži účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených v rámci soutěžního příspěvku, v rámci registrace k soutěži a sdělených správci osobních údajů, pořadateli a jednotlivým obchodním společnostem, které jsou společníky pořadatele, kterým je společnost Wienerberger.

Zpracování osobních údajů:

1.1. V souvislosti s touto soutěží jsou zpracovávány osobní údaje (dále také jako „Osobní údaje“).
1.2. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely realizace soutěže
1.3. Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

1.3.1. externí účetní;
1.3.2. auditorům;
1.3.3. externí advokátní kanceláři;
1.3.4. osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
1.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. 60 dní od jejího ukončení, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhradu administrativních nákladů.
1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že je možné požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 
1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Osobní údaje již druhá strana nepotřebuje pro účely zpracování, (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6.6., může mít druhá strana Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, které poskytl druhé straně se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění soutěže ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému správci.
1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů.

1.7. Veškerá správa, stanovená předchozím odstavcem je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese gdpr_cz@wienerberger.com
1.8. Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze souvisejících se soutěží, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být nemožnost účastnit se soutěže.
1.10. Subjekt údajů výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů i pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení.
1.11. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

    V Českých Budějovicích, dne 07.02.20

    za STŘECHA SPECIÁL s.r.o.,
    Jíří Hlom, jednatel