Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s žádostí o zařazení do soutěže „Vyhrajte 50.000 Kč na novou střechu“ organizovanou společnými správci osobních údajů – společnostmi (i) Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, (ii) STŘECHA SPECIÁL, s.r.o., IČO: 07341300, se sídlem Polaneckého 931/12, Kbely, PSČ 197 00 je nezbytné, aby žadatel o účast v soutěži poskytl Společnostem pro účely vyřízení jeho požadavku osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, okres, obec, katastrální území, ulice a č.p. a PSČ obce, ve které má zájem o střechu („Osobní údaje“).

Společnosti zpracovávají Osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Společnosti zpracovávají Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnosti jsou oprávněny uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy. 
Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společnosti, osobám ze skupiny Společnosti či jiným třetím osobám, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnosti zpracovávají osobní údaje automatizovaně.

Žadatelé jako subjekty údajů jsou oprávněni požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Žadatelé mají právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společností nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 800 240 250 a e-mailu gdpr_cz@wienerberger.com. Žadatelé mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Pro komunikaci se Společnostmi ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li ustanoven, a jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách www.wienerberger.cz.